Tiltak mot smågnagarar – autorisasjonskurs


MoyVGS
Dato: 31. mars 2022

Klokka: 09:00 - 15:30

Pris: 1800,-

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Autorisasjonskurs mot smågnagarar er for dei som ønskjer å handtere mus- og rotteproblem på eige gardsbruk.

Vilkåra for å få godkjenning er at ein eig eller leiger landbrukseigedom og har godkjent autorisasjon i plantevernmiddel frå tidlegare.  

Kursinnhald:
Skadedyrforskrifta og lovverket
Gnagera sin bilologi, kjenneteikn og livssyklus
Førebyggjande tiltak mot gnagerar
Integrert skadedyrkontroll
Rodenticid og åtestasjonar
Avsluttande autorisasjonsprøve

Lærar:                   Jostein Skår Støfring
Kurslengde:          1 dag
Deltakartal:          25
Påmelding:           https://vlfk.pameldingssystem.no/gnagemiddel-1
Påmeldingsfrist:  24.mars 2022
Arrangør:              Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:    Elisabeth Vintermyr, tlf.: 57 63 73 49, e-post: elisabeth.vintermyr@vlfk.no