Tiltak mot smågnagarar – autorisasjonskurs


MoyVGS
Dato: 5. desember 2019

Klokka: 09:00 - 15:30

Pris: 2000,- inkl. læremiddel, lunsj og eksamensavgift

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Autorisasjonskurs mot smågnagarar er for dei som ønskjer å handtere mus- og rotteproblem på eige gardsbruk.

Vilkåra for å få godkjenning er at ein eig eller leiger landbrukseigedom og har godkjent autorisasjon i plantevernmiddel frå tidlegare.  

Kursinnhald:
Skadedyrforskrifta og lovverket
Gnagera sin bilologi, kjenneteikn og livssyklus
Førebyggjande tiltak mot gnagerar
Integrert skadedyrkontroll
Rodenticid og åtestasjonar
Avsluttande autorisasjonsprøve

Lærar:                   Jostein Skår Støfring
Kurslengde:          1 dag
Deltakartal:          15
Påmelding:           https://sfj.pameldingssystem.no/tiltak-mot-smagnagarar
Påmeldingsfrist:  1. desember 2019
Arrangør:              Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:   Knut Vebjørnsen, tlf. 41530735