Tiltak mot smågnagarar – autorisasjonskurs


MoyVGS
Dato: 13. mars 2020

Klokka: 09:00 - 15:30

Pris: 2000,- inkl læremiddel, lunsj og eksamensavgift

Stad: Mo, Førde

Om kurset/påmelding:

Autorisasjonskurs mot smågnagarar er for dei som ønskjer å handtere mus- og rotteproblem på eige gardsbruk.

Vilkåra for å få godkjenning er at ein eig eller leiger landbrukseigedom og har godkjent autorisasjon i plantevernmiddel frå tidlegare.  

Kursinnhald:
Skadedyrforskrifta og lovverket
Gnagera sin bilologi, kjenneteikn og livssyklus
Førebyggjande tiltak mot gnagerar
Integrert skadedyrkontroll
Rodenticid og åtestasjonar
Avsluttande autorisasjonsprøve

Lærar:                   Jostein Skår Støfring
Kurslengde:          1 dag
Deltakartal:          25
Påmelding:           https://sfj.pameldingssystem.no/tiltak-mot-smagnagarar-1
Påmeldingsfrist:  4. mars 2020
Arrangør:              Mo og Øyrane vgs
Kontaktperson:    Knut Vebjørnsen, tlf. 41530735